Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2020 r.

02-04-2020

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 42/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że o dofinansowanie informatyzacji mogą ubiegać się świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującą w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku  w następujących zakresach świadczeń:

 • świadczenia pielęgniarki POZ, lub
 • świadczenia położnej POZ, lub
 • świadczenia w zakresie diabetologii-AOP, lub
 • świadczenia w zakresie kardiologii-AOP, lub
 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii- AOP, lub
 • świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- AOP, lub
 • świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej,
 • porada w poradni medycyny paliatywnej
 • świadczenia w hospicjum domowym,
 • świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci

- u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie pielęgniarka lub położna wskazana we wniosku o dofinansowanie wystawiła receptę w postaci elektronicznej.

Uprawniony świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;
 2. specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia;
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 roku urządzeń informatycznych .

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców, następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu.

W załączeniu instrukcja dotycząca wypełnienia wniosku - dodatkowe informacje w odniesieniu do odpowiednich części wniosku

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności